český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Špeciálne sieťotlačové farby IBIOTEC SERIMAX 35 SERIMAX 80

ROZPÚŠŤADLO S VEĽMI VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA

na čistenie sieťotlačových farieb

počas výroby

 

 

 

ROZPÚŠŤADLO 

na čistenie sít na sieťotlač

Oplachuje sa vodou

Okamžitý účinok prípravku

 

 

 

                             Stiahnite si technický list

 

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

SERIMAX FAST 35

HODNOTY

SERIMAX FAST 80

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Priehľadné

Priehľadné

Farba*

Vizuálny

Bezfarebný

Jantárová

Zápach

Posúdenie čuchom

Ovocný

Ovocný

Merná hmotnosť pri 25 °C

NF EN ISO 12185

918

977

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,3970

1,4270

Bod tuhnutia

ISO 3016

< -30

< -25

°C

Rozpustnosť vo vode

Nerozpustný

100

%

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

1,0

2,4

mm²/s

Index kyslosti

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jódový index

NF EN 14111

0

0

gI2/100g

Obsah vody

NF ISO 6296

0

0,012

%

Zvyšok po vyparení

NF T 30-084

0

0

%

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

SERIMAX FAST 35

HODNOTY

SERIMAX FAST 80

JEDNOTKY

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

177

190

Rýchlosť vyparovania

6

200

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6295

24,8

34,5

Dyn/cm

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

ISO 2160

1a

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

SERIMAX FAST 35

HODNOTY

SERIMAX FAST 80

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

ISO 2719

35

80

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

> 200

> 230

°C

Dolná hranica výbušnosti

NF EN 1839

0,4

0,7

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

NF EN 1839

4,8

7,0

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

SERIMAX FAST 35

HODNOTY

SERIMAX FAST 80

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

NF ISO 6885

0

0

Peroxidové číslo

NF ISO 3960

0

0

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

0

0

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

Nariadenie CLP

0

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

GC-MS

0

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

SERIMAX FAST 35

HODNOTY

SERIMAX FAST 80

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

OECD 301

biologicky rozložiteľný

ľahko biologicky rozložiteľný

Tlak pary pri 20 °C

1,2

0,1

kPa

Obsah VOC

(prchavé organické zlúčeniny)

100

60

%

Obsah síry

GC MS

0

0

%

Obsah benzénu

ASTM D6229

0

0

%

Celkový obsah halogénov

GC MS

0

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

0,00

0,00

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

0,00

0,00

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

Nariadenie CLP

0

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

0

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

0

0

%

 

Upozornenie: v prípade rozdelenia tohto výrobku a jeho nového zabalenia nepoužívajte kovové obaly.

 

BALENIA

                                         Barel 200 L                              Kanister 20 L

Rozpouštědla bez výstražných symbolů nebezpečnosti. Čištění v průběhu výroby. Čištění screenů. Sítotisková rozpouštědla. výrobce sítotiskových rozpouštědel. Dodavatel rozpouštědel pro sítotisk. Sítotisk. Sítotiskové barvy. Sítotisková barva. Sítotiskové značení

 

 

 

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE